Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Kształcenie na odległość- przedszkole

02-04-2020

PRZEDSZKOLE IM. PLUSZOWEGO MISIA W PAWONKOWIE

Informacja dla rodziców i nauczycieli Przedszkola im. Pluszowego Misia w Pawonkowie dotycząca kształcenia na odległość.

 Czytaj dalej...

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję wszystkich, że:

1) Na czas od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku ( z możliwością przedłużenia w razie wydanych przez MEN odpowiednich przepisów ) wprowadza sięw Przedszkolu im. Pluszowego Misia w Pawonkowie kształcenie na odległość.

 2) Celem kształcenia na odległość jest stworzenie możliwości realizacji podstawy programowej.

 3) Zdalne nauczanie polegać będzie na informowaniu rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, przesyłaniu rodzicom propozycji różnychmateriałów edukacyjnych przekazywanych drogą cyfrową. Materiały edukacyjne

będą przekazywane przez nauczycieli.

 4) Nauczanie na odległość może być prowadzone poprzez:

b) media społecznościowe rodziców dzieci.

c) komunikatory społeczne rodziców dzieci.

d) łączność telefoniczną z rodzicami.

e) inne dostępne metody przekazywanie wiedzy na odległość.

 5)Zajęcia będą realizowane zgodnie z opracowanym przez nauczycieli planem uwzględniającym DOMINUJĄCY RODZAJ ZABAW, ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI dziecka W ROZKŁADZIE TYGODNIOWYM zgodnie z zasadami realizacji zawartymi w podstawie programowej, uwzględniając obszary rozwoju : zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastyczno-technicznej, zabawy językowe, zabawy matematyczne, zabawy muzyczne, zabawy ruchowe itp.

 6) Nauczyciele dostosują proponowane treści aktywności i zabaw do wieku dzieci oraz tak, aby w okresie zawieszenia zajęć można było realizować podstawę programową. Treści przekazywanych materiałów, zabaw i aktywności powinny w miarę możliwości uwzględniać zainteresowania dzieci.

 7) Podstawowym sposobem komunikowania się z rodzicami będzie komunikator elektroniczny WhatsApp Messenger.

 8) Propozycje zadań i zabaw do wykonania będą przesyłane rodzicom przez nauczycieli.

 9) Nauczyciel pracujący w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej będzie w kontakcie z rodzicami w razie potrzeby będą im udzielać wszelkiej możliwej pomocy.

 10) Na wszelkie wątpliwości rodziców nauczyciel będzie odpowiadał na bieżąco za pomocą tych samych metod.

 11) Nauczyciele będą, w miarę możliwości, wspomagać rodziców i dzieci we wszystkich działaniach

i problemach związanych ze zdalnym nauczaniem.

 12) Nauczyciele samodzielnie określą formę propozycji pracy z dzieckiem . Mogą to być przykładowo

a) propozycje zawab i prac plastycznych,

b) gry edukacyjne,

c) karty pracy,

d) zadania do wykonania,

d) Itp.

 13) Wykonanie zadań może być przez rodzica fotografowane i odesłane do wglądu nauczycielowi.

 14) Nauczyciel przekazuje dzieciom informację zwrotną dotyczącą przesyłanych za pośrednictwem rodziców efektów ich pracy, zabawy i aktywności.

 15) W przypadku gdy rodzice nie mają dostępu do połączenia internetowego, rodzice kontaktują się z nauczycielem i zostaną ustalane inne formy przekazywania zadań.

 16) Dyrektor monitoruje realizację działań i zadań wynikających z obowiązku

organizowania edukacji na odległość.