ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Świąteczny konkurs ekologiczny

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Zachęcamy do udziału w konkursie świątecznym skierowanym do mieszkańców gminy Pawonków.

Konkurs polega na wykonaniu ekologicznego upominku przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu.

Jako materiały nadające się do recyklingu należy rozumieć wszystkie bezpieczne opakowania po produktach, które można ponownie wykorzystać. Technika wykonania pracy jest dowolna.

Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej. Prace należy zeskanować lub sfotografować i przesłać wraz z kartą zgłoszenia drogą mailową na adres: k.nieslony@pawonkow.pl.

Termin do 17.12.2023r.

Prace konkursowe zgłasza rodzic, prawny opiekun dziecka. Praca konkursowa powinna zawierać dane: imię i nazwisko dziecka – autora pracy, nazwa szkoły/przedszkola, klasa/wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia (formularz zgłoszeniowy). Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę, dopuszczalne jest wykonanie i przesłanie kilku zdjęć lub skanów tej samej pracy w różnych ujęciach. Prace będą oceniane w podziale na trzy kategorie wiekowe :

I. Dzieci w wieku przedszkolnym,

II. Dzieci z klas 1-3,

III. Dzieci z klas 4-8