ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Egzamin ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Procedury, harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej w Pawonkowie w roku szkolnym 2023/2024

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

2. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

a) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia

b) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym 14, 15, 16 maj 2024 i dodatkowym (10, 11 i 12 czerwca). Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

a. języka polskiego

b. matematyki

c. języka obcego nowożytnego

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni i rozpoczyna się o godzinie 9.00:

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (czas trwania egzaminu może być wydłużony do 180 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)

b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (czas trwania egzaminu może być wydłużony do 150 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)

c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (czas trwania egzaminu może być wydłużony do 135 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

6. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdających numery stolików, przy których będą pracować. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

7. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, kartki z kodem i nr PESEL ucznia, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE, czyli pióro lub długopis z czarnym tuszem, linijka, ale tylko na egzaminie z matematyki, oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Zdający ma zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

7a. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

9. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. Konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

11. W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub

c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony

12. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

13. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.

14. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi), dlatego uczniowie upoważnieni do tego zobowiązani są do przeniesienia odpowiedzi na dołączoną do arkusza kartę odpowiedzi.

15. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

16. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.

17. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:

a. egzaminu z języka polskiego

b. egzaminu z matematyki

c. egzaminu z języka obcego nowożytnego.

18. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

19.  Szczegółowe informacje o zasadach organizacji egzaminu znajdują się na stronie OKE:

https://oke.jaworzno.pl/