ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

RODO

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Pawonkowie przy ul. Szkolna 1 zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie „Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.” z siedzibą w Katowicach  przy ul. Korfantego 193, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sppawonkow.edu.pl
i stronie szkoły na facebooku, lokalnych portalach  w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

7) sprawowania nadzoru pedagogicznego.

10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system.

12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

13. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

Krzysztof KłobusKONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – iod@gzeas.hub.pl